2015

321.Xu Zhang#, Xiaolin Wang, Chuanrun Li, Yaoming Wang, Hongyan Feng, Tongwen Xu*. A quantification of diffusion dialysis process: Single electrolyte system (hydrochloric acid solution). Chemical Engineering Science, 2015,135,547.

320.Liang Wu#, Yue Zhao, Liang Ge, Zhengjin Yang, Chenxiao Jiang, Tongwen Xu*. One pot preparation of anion exchange membranes from bromomethylatd poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) for Electrodialysis. Chemical Engineering Science, 2015,135,526.

319.Mengbin Cui#, Jin Ran, Yonghui Wu, Jingyi Luo, Tongwen Xu*. Preparation of cation exchange hybrid membranes with multi-functional groups and their performance on alkali recovery. Desalination and Water Treatment. 2015,54, 2627.

318.Erigene Bakangura#, Liang Ge, Masem Muhammad, Jiefeng Pan, Liang Wu, Tongwen Xu*. Sandwich Structured SPPO/BPPO Proton Exchange Membranes for Fuel Cells: Morphology- electrochemical properties relationship. Journal of Membrane Science. 2015,475,30.

317.Liang Wu#, Dan Zhou, Hao Wang, Qi Pan, Jin Ran, Tongwen Xu*, Ionically Cross-Linked Proton Conducting Membranes for Fuel Cells, Fuel Cells, 2015, 15,189

316.Yaqing Wang#, Huanting Wang*, Tongwen Xu*. Graphene oxide modified graphitic carbon nitride as a modifier for thin film composite forward osmosis membrane, Journal of Membrane Science. 2015,475, 281.

315.Liang Ge#, Xiaohe Liu, Guanhua Wang, Bin Wu, Liang Wu, Erigene Bakangura, Tongwen Xu*. Preparation of proton selective membranes through constructing H+ transfer channels by acid-base pairs. Journal of Membrane Science. 2015,475,273.

314.Yaqin Wang#, Tongwen Xu*. Anchoring hydrophilic polymer in substrate: An easy approach for improving the performance of TFC FO membrane. Journal of Membrane Science, 2015, 476,330.

313.Jibin Miao#, Lanzhong Yao, Zhengjin Yang, Liang Wu, Jiasheng Qian, Tongwen Xu*. Sulfonated poly(2,6-dimethyl-1,4-phenyleneoxide)/nano silica hybrid membranes for alkali recovery via diffusion dialysis. Separation and Purification Technology, 2015, 141, 307.

312.Yonghui Wu#*, Yongchen Cai, Yu Deng, Tongwen Xu, Gencheng Zhang. The effects of multi-functional groups from PVA and ternary multisilicon copolymer on diffusion dialysis. Separation and Purification Technology, 2015,141(12):124

311.Pan Jiefeng#, Liang Ge, Xiaocheng Lin, Liang Wu, Bin Wu, Tongwen Xu*. Anion Exchange Membranes from Hot-pressed Electrospun QPPO-SiO2 Hybrid Nanofibers for Acid Recovery, Journal of Membrane Science, 2015, 480,115.

310.YanLi#, Xiaocheng Lin, Liang Wu, Chenxiao Jiang, Md. Massem Hossain, Tongwen Xu*. Quaternized membranes bearing zwitterionic groups for vanadium redox flow battery through a green route, Journal of Membrane Science. 2015, 483,60.

309.Xiaocheng Lin#, Kun Wang, Yi Feng, Zhe Liu, Xiya Fang, Tongwen Xu*; Huanting Wang* .Composite ultrafiltration membranes from polymer and its quaternary phosphonium-functionalized derivative with enhanced water flux, Journal of Membrane Science, 2015, 482, 67

308.Xiaohe Liu#, Qiuhua Li*, Chenxiao Jiang, Tongwen Xu*. Bipolar membrane electrodialysis in aqua-ethanol medium: production of salicylic acid, Journal of Membrane Science, 2015, 482,76.

307.Zhengjin Yang#, Jianqiu Hou, Xinyu Wang, Liang Wu ,Tongwen Xu*, Highly Water Resistant Anion Exchange Membrane for Fuel Cells, Macromolecular Rapid Communications, 2015, 36, 1362.

306.Xiaolin Wang#, Xu Zhang, Yaoming Wang, Yuxiang Du, Hongyan Feng, Tongwen Xu*, Simultaneous recovery of ammonium and phosphorus via the integration of electrodialysis with struvite reactor. Journal of Membrane Science, 2015, 450, 65.

305.Liang Wu#, Qi Pan, John R. Varcoe, Dan  Zhou, Jin Ran, Zhengjin Yang, Tongwen Xu*. Thermal Crosslinking of an Alkaline Anion Exchange Membrane Bearing Unsaturated Side Chains. Journal of Membrane Science, 2015, 490,1.

304.Fabao Luo#, Xu Zhang, Jiefeng Pan, Abhishek N. Mondal, Hongyan Feng, Tongwen Xu*. Diffusion dialysis of sulfuric acid in spiral wound membrane modules: effect of module number and connection mode, Separation and Purification Technology, 2015,148, 25.

303.Yubin He#, Jiefeng Pan, Liang Wu, Liang Ge, Tongwen Xu*, Facile preparation of 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene based high performance anion exchange membranes for diffusion dialysis applications, Journal of Membrane Science. 2015, 491,45.

302.Abhishek N. Mondal#, Congliang Cheng, Zilu Yao, Jiefeng Pan, Md. Masem Hossain, Muhammad Imran Khan, Zhengjin Yang, Liang Wu, Tongwen Xu*, Novel quaternized aromatic amine based hybrid PVA membranes for acid recovery, Journal of Membrane Science, 2015,490,29.

301.Chenxiao Jiang#, Yan Li, Qiuyue Wang, Yaoming Wang, Tongwen Xu*, Water Electro-Transport with Hydrated Cations in Electrodialysis, Desalination, 2015, 365, 204-212.

300.Md. Masem Hossain#, Liang Wu, Yan Li, Liang Ge, Tongwen Xu*, Preparation of poly (vinylidene fluoride) anion exchange composite membranes with acrylate particles for electrodialysis, Separation and Purification Technology, 2015,150,102.

299.Zhengjin Yang#, Jiahui Zhou, Siwen Wang, Jianqiu Hou, Liang Wu, Tongwen Xu*, Strategy to Construct Alkali Stable Anion Exchange Membranes Bearing Ammonium Groups via Flexible Spacers. Journal of Materials Chemistry A, 2015,3, 15015.

298.Jin Ran#, Liang Wu, Min Hu, Liang Din, Tongwen Xu*, Anion exchange membranes (AEMs) based on Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) and its derivatives, Polymer Chemistry, 2015, 6, 5809.

297.Abhishek N. Mondal*, Chunhua Dai, Jiefeng Pan, Chunlei Zheng, Md. Masem Hossain, Muhammad Imran Khan, Liang Wu, Tongwen Xu*, Novel pendant benzene di-sulfonic acid blended SPPO membranes for alkali recovery: Fabrication and Properties,ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 29, 15944.

296.Dongbo Yu#, Liang Ge, Bin Wu, Liang Wu, Huanting Wang and Tongwen Xu*, Precisely Tailoring ZIF-67 Nanostructures from Cobalt Carbonate Hydroxide Nanowire Arrays: Toward High-Performance Battery-Type Electrodes. Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 16688.

295.Congliang Cheng#, Zhengjin Yang, Yubin He, Abhishek N. Mondal, Erigene Bakangura, Tongwen Xu*, Diffusion dialysis membranes with semi-interpenetrating network for acid recovery, Journal of Membrane Science, 2015, 493, 645.

294.Xingya Li,# Yaqin Wang, Jiefeng Pan, Zhengjin Yang, Yubin He, Abhishek Narayan Mondal, Tongwen Xu*, The preparation and application of a low-cost multi-channel tubular inorganic-organic composite microfiltration membrane, Separation and Purification Technology, 2015, 151, 131.

293.Yubin He#, Jiefeng Pan, Liang Wu,Yuan Zhu, Xiaolin Ge, Jin Ran, ZhengJin Yang, Tongwen Xu*, A Novel Methodology to Synthesize Highly Conductive Anion Exchange Membranes. Scientific Reports, 2015, 5, 13417.

292.Yanbo Liu#, Qi Pan, Yaoming Wang, Chunlei Zheng, Liang Wu*, Tongwen Xu*, In-situ crosslinking of anion exchange membrane bearing unsaturated moieties for electrodialysis. Separation and Purification Technology, 2015, 156, 226.

291.Chuanrun Li#, Guifang Wang, Hongyan Feng, Tianyi He, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*, Cleaner production of Niacinusing bipolar membraneselectrodialysis (BMED). Separation and Purification Technology, 2015, 156, 391.

290.Abhishek N. Mondal#, Chunlei Zheng, Zilu Yao, Md. Masem Hossain, Muhammad Imran Khan, Congliang Cheng, Liang Wu, Tongwen Xu*, Effect of novel Polysiloxane functionalized Poly(AMPS-co-CEA) membranes for base recovery from alkaline waste solution via diffusion dialysis.  RSC Advances, 2015, 5, 95256.

289.Xu Zhang#, Xiaoyao Wang, Xianchao Liu, Xiaozhao Han*, Chenxiao Jiang, Qiuhua Li, Tongwen Xu*, Conversion of potassium chloride into potassium sulfate by four-compartment electrodialysis: Batch operation process. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2015, 54, 11937.

288.Xiaocheng Lin#, Ezzatollah Shamsaei, Biao Kong, Jefferson Zhe Liu, Tongwen Xu, Huanting Wang*,  Fabrication of asymmetrical diffusion dialysis membranes for rapid acid recovery with high purity, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 24000.

287.Qianqian Ge#, Jin Ran, Jibin Miao, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*, Click chemistry finds its way in constructing ionic highway in anion exchange membrane. ACS Applied Materials & Interfaces, 2015,7(51), 28545.

286.Muhammad Imran Khan#, Liang Wu*, Md. Masem Hossain, Jiefeng Pan, Jin Ran, Abhishek N. Mondal, Tongwen Xu*, Preparation of Diffusion Dialysis Membrane for Acid Recovery via a Phase-inversion Method. Membrane Water Treatment, 2015, 6, 365.