2021

507. Xian Liang#, Xiaolin Ge#, Yubin He, Mai Xu, Muhammad A. Shehzad, Fangmeng Sheng, Rachida Bance-Soualhi, Jianjun Zhang, Weisheng Yu, Zijuan Ge, Chengpeng Wei, Wanjie Song, Jinlan Peng, John R. Varcoe,* Liang Wu,* and Tongwen Xu*. 3D-Zipped interface: in situ covalent-locking for high performance of anion exchange membrane fuel cells. Advanced Science, 2021, 2102637.

506. Junying Yan, Haiyang Yan, Huangying Wang, Qiuhua Li, Hongjun Zhang, Chenxiao Jiang, Bangjiao Ye, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Bipolar membrane electrodialysis for clean production of L‐10 camphorsulfonic acid: From laboratory to industrialization. AIChE Journal, 2021, 68(2).

505. 李慧,杨正金*,徐铜文. 高温质子交换膜研究进展,化工学报 (CIESC Journal), 2021, 72(1): 132-142.

504. Qianru Chen, Yangguang Lv, Zhizhang Yuan, Xianfeng Li*, Guihua Yu, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Organic Electrolytes for pH-Neutral Aqueous Organic Redox Flow Batteries. Adv. Funct. Mater, 2021, 2108777.

503. 杨正金*,左培培,李圆圆,徐铜文*. 面向燃料电池和液流电池的高性能离子交换膜,膜科学与技术, 2021, 41(6): 162-171.

502. Alam Md Mofasserul, Ying Mei, Chenxiao Jiang*, Yaoming Wang*, Chuyang Y. Tang, Tongwen Xu*. An alkaline stable anion exchange membrane for electro-desalination. Desalination. 2021, 497: 114779.

501. Rong Fu, Haiyang Yan, Yaru Zhu, Huangying Wang, Feipeng Lu, Ya Su, Wei Li, Rongqiang Fu, Zhaoming Liu, Jin An*, Yaoming Wang*. Separation and concentration of ultrafiltration permeate from landfill leachate effluent using polymeric membrane electrodialysis. Journal of Polymer Science, 2021.

500. Arif Hussain, Haiyang Yan, Noor Ul Afsar, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Multistage-batch bipolar membrane electrodialysis for base production from high-salinity wastewater. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2021.

499. Huangying Wang, Junying Yan, Rong Fu, Haiyang Yan, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, and Tongwen Xu*. Bipolar Membrane Electrodialysis for Cleaner Production of Gluconic Acid: Valorization of the Regenerated Base for the Upstream Enzyme Catalysis. Industrial and Engineering Chemistry Research, 2021, 1c04657.

498. Xinlai Wei, Yaoming Wang*, Haiyang Yan, Chenxiao Jiang, Tongwen Xu*. A sustainable valorization of neopentyl glycol salt waste containing sodium formate via bipolar membrane electrodialysis. Separation and Purification Technology, 2021, 254:117563.

497. Dongyu Zhang#, Yang Wang#, Xin Wang, Binglun Chen, Yaoming Wang, Chenxiao Jiang*, Tongwen Xu*. Physical and chemical synergistic strategy: A facile approach to fabricate monovalent ion permselective membranes. Chemical Engineering Science. 2021, 245: 116873.


496. Yaru Zhu1, Haiyang Yan1, Feipeng Lu, YaSu, Wei Li, Jin An*, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Electrodialytic concentration of landfill leachate effluent: Lab- and pilot-scale test, and assessment. Separation and Purification Technology, 2021, 276: 119311.

495. Noor Ul Afsar, #, Xingya Li, #, Yanran Zhu, Zijuan Ge, Yue Zhou, Zhang Zhao, Arif Hussain, Liang Gea*, Rongqiang Fu, Zhaoming Liu and Tongwen Xu*, In-situ interfacial polymerization endows surface enrichment of -COOH groups on anion exchange membranes for efficient Cl-/SO42- separation. Journal of Polymer Science. 2021;1-13.

494. Xin Wang, #, Bin Wu, #, Noor Ul Afsar, #, Yanran Zhu, Tingting Xu, Zhang Zhao, Xingya Li*, Liang Ge* and Tongwen Xu*, Soluble polymeric metal-organic frameworks toward crystalline membranes for efficient cation separation. Journal of Membrane Science. 2021, 639, 119757.

493. Fangmeng Sheng, Xingya Li*, Yuanyuan Li, Noor Ul Afsar, Zhang Zhao, Liang Ge*, Tongwen Xu*, Cationic covalent organic framework membranes for efficient dye/salt separation. Journal of Membrane Science, 2022, 644: 120118.

492. Fangmeng Sheng#, Bin Wu#, Xingya Li*, Tingting Xu, Muhammad A. Shehzad, Xiuxia Wang, Liang Ge*, Huanting Wang, and Tongwen Xu*, Efficient ion sieving in covalent organic framework membranes with sub-2-nanometer channels. Advanced Materials, 2021, 33(44): 2104404.

491.Huaqing Zhang, Yang Zhang, Fan Zhang, Xiaolin Ge*, Wanjie Song, Chengpeng Wei, Liang Wu, Tongwen Xu*. Enhancing side chain swing ability  by novel all-carbon twisted backbone for high performance anion exchange membrane at relatively low IEC level, Journal of Membrane Science Letters. 2021, 1:10007.

490.Ge xiaolin, He Yubin, Zhang Kaiyu, Liang Xian, Wei Chengpeng, Shehzad, Muhammad, Song Wanjie, Ge Zijuan, Li Geng, Yu Weisheng, Wu Liang*, Xu Tongwen*. Fast Bulky Anion Conduction Enabled by Free Shuttling Phosphonium Cations, Research, 2021, No.9762709.

489.Wanjie SongYubin He, Muhammad A. Shehzad , Xiaolin Ge*, Liang Ge, Xian Liang, Chengpeng Wei, Zijuan Ge, Kaiyu Zhang, Geng Li, Weisheng Yu, Liang Wu*, Tongwen Xu*, Exploring H-bonding interaction to enhance proton permeability of an acid-selective membrane, Journal of Membrane Science, 2021, 637:119650.

488.WeishengYu#, JianjunZhang#, XianLiang, XiaolinGe, ChengpengWei, ZijuanGe, KaiyuZhang, GengLi, WanjieSong, Muhammad A.Shehzad, LiangWu*, TongwenXu*. Anion exchange membranes with fast ion transport channels driven by cation-dipole interactions for alkaline fuel cells. Journal of Membrane Science, 2021: 119404.

487.Muhammad A. Shehzad#, Aqsa Yasmin, Xiaolin Ge, Liang Wu*, Tongwen Xu*. A Review of Nanostructured IonExchange Membranes. Advanced Materials Technologies, 2021: 2001171.

486.Jianjun Zhang#, Yubin He, Kaiyu Zhang, Xian Liang, Rachida Bance-Soualhi, Yuan Zhu, Xiaolin Ge, Muhammad A. Shehzad, Weisheng Yu, Zijuan Ge, Liang Wu*, John Robert Varcoe, Tongwen Xu*. Cation–dipole interaction that creates ordered ion channels in an anion exchange membrane for fast OH− conduction. AIChE Journal, 2021, 67(4): e17133.

485.Muhammad A. Shehzad#, Aqsa Yasmin, Xiaolin Ge, Zijuan Ge, Kaiyu Zhang, Xian Liang, Jianjun Zhang, Geng Li, Xinle Xiao, Bin Jiang, Liang Wu*, Tongwen Xu*. Shielded goethite catalyst that enables fast water dissociation in bipolar membranes. Nature communications, 2021, 12(1): 1-13.

484.Jianjun Zhang#, Kaiyu Zhang#, Xian Liang, Weisheng Yu, Xiaolin Ge, Muhammad A. Shehzad, Zijuan Ge, Zhengjin Yang, Liang Wu* and Tongwen Xu*. Self-aggregating cationic-chains enable alkaline stable ion-conducting channels for anion-exchange membrane fuel cells. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9(1): 327-337.

483.Yan Haiyang#, Li Wei, Wang Yaoming*, Wu Liang, Nikonenko Victor, Pismenskaya Natalia, Xu Tongwen*. Electrodialysis to concentrate high-salinity solutions: The matchingrelation between cation- and anion-exchange membranes. J. Univ. Sci. Tech. China, 2021, 51(2): 103-110.

482.Wang, Yaoming#; Yang, Zhengjin; Wu, Liang; Ge, Liang; Xu, Tongwen*. Ion exchange membranes “ABC”- A key material for upgrading process industries. Chinese Journal of Chemistry. 2021, 39, 825-837.

481.Noor Ul Afsar#, Xiaolin Ge#, Zhang Zhao, Arif Hussain, Yubin He, Liang Ge*, Tongwen Xu*, Zwitterion membranes for selective cation separation via electrodialysis. Separation and Purification Technology, 2021, 254, 117619.

480.Zhang Zhao#, Muhammad Aamir Shehzad#, Bin Wu, Xin Wang, Aqsa Yasmin, Yanran Zhu, Xiuxia Wang, Yubin He, Liang Ge*, Xingya Li*, Tongwen Xu*, Spray-deposited thin-film composite MOFs membranes for dyes removal. Journal of Membrane Science, 2021, 635, 119475.

479.Jiahui Zhou#, Yahua Liu, PeipeiZuo, Yuanyuan Li, Yu Dong, Liang Wu, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Highly Conductive and Vanadium Sieving Microporous Tröger’s Base Membranes for Vanadium Redox Flow Battery. J. Membr. Sci., 2021, 620, 118832.

478.Md. Masem Hossain#, Zhengjin Yang*, Liang Wu, Xian Liang and Tongwen Xu*. Introducing a new generation of anion conducting membrane using swelling induced fabrication of covalent methanol barrier layer.J. Membr. Sci., 2021, 118840.

477.Yahua Liu#,Qianru Chen, Pan Sun, Yuanyuan Li, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu.Organic Electrolytes for Aqueous Organic Flow Batteries, Materials Today Energy, 2021, 20, 100634.

476.Yuanyuan Li#, Ziang Xu, Yahua Liu, Shijian Jin, Eric M. Fell, Baoguo Wang, Roy G. Gordon, Michael J. Aziz, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*. Functioning Water-Insoluble Ferrocenes for Aqueous Organic Flow Battery via Host–Guest Inclusion, ChemSusChem, 2021, 14, 745-752.

475.Qianru Chen#, Yuanyuan Li, Yahua Liu, Pan Sun, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*. Designer Ferrocene Catholyte for Aqueous Organic Flow Batteries. ChemSusChem, 2021, 14, 1295-1301.

474.Jiahui Zhou#, Zhongren Jiao, Qing Zhu, Yuanyuan Li, Liang Ge, Liang Wu, Zhengjin Yang *, Tongwen Xu*. Biselective microporous Trӧger’s base membrane for effective ion separation. Journal of Membrane Science, 2021, 627: 119246.

473.Pan Sun#, Yahua Liu, PeipeiZuo, Yuanyuan Li, Qianru Chen, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*, Eu-based anolytes for high-voltage and long-lifetime aqueous flow batteries, Journal of Energy Chemistry,2021, 60, 368-375.