2021

488.WeishengYu#, JianjunZhang#, XianLiang, XiaolinGe, ChengpengWei, ZijuanGe, KaiyuZhang, GengLi, WanjieSong, Muhammad A.Shehzad, LiangWu*, TongwenXu*. Anion exchange membranes with fast ion transport channels driven by cation-dipole interactions for alkaline fuel cells. Journal of Membrane Science, 2021: 119404.

487.Muhammad A. Shehzad#, Aqsa Yasmin, Xiaolin Ge, Liang Wu*, Tongwen Xu*. A Review of Nanostructured IonExchange Membranes. Advanced Materials Technologies, 2021: 2001171.

486.Jianjun Zhang#, Yubin He, Kaiyu Zhang, Xian Liang, Rachida Bance-Soualhi, Yuan Zhu, Xiaolin Ge, Muhammad A. Shehzad, Weisheng Yu, Zijuan Ge, Liang Wu*, John Robert Varcoe, Tongwen Xu*. Cation–dipole interaction that creates ordered ion channels in an anion exchange membrane for fast OH− conduction. AIChE Journal, 2021, 67(4): e17133.

485.Muhammad A. Shehzad#, Aqsa Yasmin, Xiaolin Ge, Zijuan Ge, Kaiyu Zhang, Xian Liang, Jianjun Zhang, Geng Li, Xinle Xiao, Bin Jiang, Liang Wu*, Tongwen Xu*. Shielded goethite catalyst that enables fast water dissociation in bipolar membranes. Nature communications, 2021, 12(1): 1-13.

484.Jianjun Zhang#, Kaiyu Zhang#, Xian Liang, Weisheng Yu, Xiaolin Ge, Muhammad A. Shehzad, Zijuan Ge, Zhengjin Yang, Liang Wu* and Tongwen Xu*. Self-aggregating cationic-chains enable alkaline stable ion-conducting channels for anion-exchange membrane fuel cells. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9(1): 327-337.

483.Yan Haiyang#, Li Wei, Wang Yaoming*, Wu Liang, Nikonenko Victor, Pismenskaya Natalia, Xu Tongwen*. Electrodialysis to concentrate high-salinity solutions: The matchingrelation between cation- and anion-exchange membranes. J. Univ. Sci. Tech. China, 2021, 51(2): 103-110.

482.Wang, Yaoming#; Yang, Zhengjin; Wu, Liang; Ge, Liang; Xu, Tongwen*. Ion exchange membranes “ABC”- A key material for upgrading process industries. Chinese Journal of Chemistry. 2021, 39, 825-837.

481.Noor Ul Afsar#, Xiaolin Ge#, Zhang Zhao, Arif Hussain, Yubin He, Liang Ge*, Tongwen Xu*, Zwitterion membranes for selective cation separation via electrodialysis. Separation and Purification Technology, 2021, 254, 117619.

480.Zhang Zhao#, Muhammad Aamir Shehzad#, Bin Wu, Xin Wang, Aqsa Yasmin, Yanran Zhu, Xiuxia Wang, Yubin He, Liang Ge*, Xingya Li*, Tongwen Xu*, Spray-deposited thin-film composite MOFs membranes for dyes removal. Journal of Membrane Science, 2021, 635, 119475.

479.Jiahui Zhou#, Yahua Liu, PeipeiZuo, Yuanyuan Li, Yu Dong, Liang Wu, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Highly Conductive and Vanadium Sieving Microporous Tröger’s Base Membranes for Vanadium Redox Flow Battery. J. Membr. Sci., 2021, 620, 118832.

478.Md. Masem Hossain#, Zhengjin Yang*, Liang Wu, Xian Liang and Tongwen Xu*. Introducing a new generation of anion conducting membrane using swelling induced fabrication of covalent methanol barrier layer.J. Membr. Sci., 2021, 118840.

477.Yahua Liu#,Qianru Chen, Pan Sun, Yuanyuan Li, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu.Organic Electrolytes for Aqueous Organic Flow Batteries, Materials Today Energy, 2021, 20, 100634.

476.Yuanyuan Li#, Ziang Xu, Yahua Liu, Shijian Jin, Eric M. Fell, Baoguo Wang, Roy G. Gordon, Michael J. Aziz, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*. Functioning Water-Insoluble Ferrocenes for Aqueous Organic Flow Battery via Host–Guest Inclusion, ChemSusChem, 2021, 14, 745-752.

475.Qianru Chen#, Yuanyuan Li, Yahua Liu, Pan Sun, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*. Designer Ferrocene Catholyte for Aqueous Organic Flow Batteries. ChemSusChem, 2021, 14, 1295-1301.

474.Jiahui Zhou#, Zhongren Jiao, Qing Zhu, Yuanyuan Li, Liang Ge, Liang Wu, Zhengjin Yang *, Tongwen Xu*. Biselective microporous Trӧger’s base membrane for effective ion separation. Journal of Membrane Science, 2021, 627: 119246.

473.Pan Sun#, Yahua Liu, PeipeiZuo, Yuanyuan Li, Qianru Chen, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*, Eu-based anolytes for high-voltage and long-lifetime aqueous flow batteries, Journal of Energy Chemistry,2021, 60, 368-375.