2016

359.Kamana Emmanuel#, Congliang Cheng, Bakangura Erigene, Abhishek N. Mondal, Md. Masem Hossain, Muhammad Imran Khan, Noor Ul Afsar, Ge Liang, Liang Wu, Tongwen Xu*, Imidazolium functionalized anion exchange membrane blended with PVA for acid recovery via diffusion dialysis process. Journal of Membrane Science, 2016, 497, 209.  

358.Yaqin Wang#, Xingya Li, Congliang Cheng, Yubin He, Jiefeng Pan, Tongwen Xu*, Second interfacial polymerization on polyamide surface using aliphatic diamine with improved performance of TFC FO membranes. Journal of Membrane Science, 2016, 498, 30.  

357.Liang Ge#, Bin Wu#, Qiuhua Li, Yaqin Wang, Dongbo Yu, Liang Wu, Jiefeng Pan, Jibin Miao, Tongwen Xu*, Electrodialysis with nanofiltration membrane (EDNF) for high-efficiency cations fractionation.  Journal of Membrane Science, 2016, 498,192.  

356.Chenxiao Jiang#, Qiuyue Wang, Yilue Zhang, Yan Li, Yaoming Wang, Tongwen Xu*, Separation of Methionine from the Mixture with Sodium Carbonate using Bipolar Membrane Electrodialysis. Journal of Membrane Science, 2016, 498, 48.

355.Jibin Miao#, Xueyun Li, Zhengjin Yang, Chenxiao Jiang, Jiasheng Qian, Tongwen Xu*, Hybrid membranes from sulphonated poly (2, 6-dimethyl-1, 4-phenyleneoxide) and sulphonated nano silica for alkali recovery. Journal of Membrane Science, 2016, 498, 201.  

354.Yubin He#, Liang Wu, Jiefeng Pan, Yuan Zhu, Xiaolin Ge, Zhengjin Yang, Jin Ran, Tongwen Xu*, A mechanically Robust Anion Exchange Membrane with High Hydroxide Conductivity. Journal of Membrane Science, 2016, 504, 47.

353.Bakangura Erigene#, Liang Wu, Liang Ge, Zhengjin Yang, Tongwen Xu*, Mixed Matrix proton exchange membranes for fuel cell: state of the art and perspective, Progress in polymer Science, 2016, 57, 103.  

352.Muhammad Imran Khan#, Abhishek N. Mondal, Congliang Cheng, Jiefeng Pan, Kamana Emmanuel, Liang Wu, Tongwen Xu*, Porous BPPO-based membranes modified by aromatic amine for acid recovery. Separation and Purification Technology, 2016,157, 27.  

351.Muhammad Imran Khan#, Abhishek N. Mondal, Bing Tong, Chenxiao Jiang, Kamana Emmanuel, Zhengjin Yang, Liang Wu, Tongwen Xu*, Development of BPPO-based anion exchange membranes for electrodialysis desalination applications, Desalination, 2016, 391, 61.

350.Yonghui Wu#, Miaomiao Jiang, Jie Cao, Tongwen Xu*, Fulin Mao, Combination of OH- ions and -OH groups within QPPO/PVA hybrid membranes for acid recovery. Desalination and Water Treatment, 2016, 57, 21023.

349.Zhengjin Yang#, Yazhi Liu, Rui Guo, Jianqiu Hou, Liang Wu, Tongwen Xu*, Highly Hydroxide Conductive Ionomers with Fullerene Functionalities. Chemical Communications, 2016, 52, 2788.

348.Xiaocheng Lin#, Ezzatollah Shamsaei, Biao Kong, Jefferson Zhe Liu, Yaoxin Hu, Tongwen Xu, Huanting Wang*, Porous diffusion dialysis membranes for rapid acid recovery. Journal of Membrane Science, 2016, 502, 76.

347.Zhengjin Yang#, Jin Ran, Bin Wu, Liang Wu and Tongwen Xu*, Stability challenge in anion exchange membrane for fuel cells. Current Opinion in Chemical Engineering, 2016, 12, 22.

346.Muhammad Imran Khan#, Liang Wu*, Abhishek N. Mondal, Zilu Yao, Liang Ge, Tongwen Xu*, Adsorption of methyl orange from aqueous solution on anion exchange membranes: Adsorption kinetics and equilibrium. Membrane Water Treatment, 2016, 7, 23.  

345.Xiaolin Ge#, Yubin He, Michael D. Guiver, Liang Wu*, Jin Ran, Zhengjin Yang, Tongwen Xu*, Alkaline Anion-Exchange Membranes Containing Mobile Ion Shuttles. Advanced Materials, 2016, 28, 3467.  

344.Haiyang Yan#, Chunyan Xu, Wei Li, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*, Electrodialysis to concentrate waste ionic liquids: optimization of operating parameters. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2016, 55, 2144.

343.Abhishek N. Mondal#, Chunlei Zheng, Congliang Cheng, Jibin Miao, Md. Masem Hossain, Kamana Emmanuel, Muhammad Imran Khan, Noor Ul Afsar, Liang Ge, Liang Wu, Tongwen Xu*. Novel silica- functionalized amino isophthalic acid-based membranes for base recovery via diffusion dialysis. Journal of Membrane Science, 2016, 507, 90.   

342.Xiaocheng Lin#, Ezzatollah Shamsaei, Biao Kong, Jefferson Zhe Liu, Dongyuan Zhao, Tongwen Xu, Zongli Xie, Christopher D. Easton, Huanting Wang*, Asymmetrically porous anion exchange membranes with an ultrathin selective layer for rapid acid recovery. Journal of Membrane Science, 2016, 510, 437.

341.Noor Ul Afsar#, Jibin Miao, Abhishek N. Mondal, Zhengjin Yang, Dongbo Yu, Wu Bin, Kamana Emmanuel, Liang Ge, Tongwen Xu*, Development of PVA/MIDA based hybrid cation exchange membranes for alkali recovery via Diffusion Dialysis. Separation and Purification Technology, 2016, 164, 63.

340.Kamana Emmanuel#, Congliang Cheng, Abhishek N. Mondal, Bakangura Erigene, Md. Masem Hossain, Noor Ul Afsar, Muhammad Imran Khan, Liang Wu,Tongwen Xu*, Covalently cross-linked pyridinium based AEMs with aromatic pendant groups for acid recovery via diffusion dialysis. Separation and Purification Technology, 2016, 164, 125.   

339.Kamana Emmanuel#, Bakangura Erigene, Congliang Cheng, Abhishek N. Mondal, Md. Masem Hossain, Muhammad Imran Khan,  Noor Ul Afsar, Liang Ge, Liang Wu, Tongwen Xu*, Facile synthesis of Pyridinium functionalized anion exchange membranes for diffusion dialysis application. Separation and Purification Technology, 2016, 167, 108.  

338.Muhammad Imran Khan#, Abhishek N. Mondal, Kamana Emmanuel, Md. Masem Hossain, Noor Ul Afsar, Liang Wu, Tongwen Xu*, Preparation of pyrrolidinium-based anion-exchange membranes for acid recovery via diffusion dialysis, Separation Science and Technology, 2016, 51(11), 1881.  

337.Qi Pan#,  Md. Masem Hossain, Zhengjin Yang, Yaoming Wang, Liang Wu*, Tongwen Xu*, One-pot solvent-free synthesis of cross-linked anion exchange membranes for electrodialysis. Journal of Membrane Science, 2016, 515, 115.

336.Yubin He#, Jiaojiao Si, Liang Wu, Shengli Chen, Yuan Zhu, Jiefeng Pan, Xiaolin Ge, Zhengjin Yang, Tongwen Xu*, Dual-cation Comb-shaped Anion Exchange Membranes: Structure, Morphology and Properties. Journal of Membrane Science, 2016, 515, 189.

335.Jiefeng Pan#, Bin Wu, Liang Wu*, Yubin He, Jibin Miao, Liang Ge, Tongwen Xu*, Proton exchange membrane from tetrazole-based poly (phthalazinone ether sulfone ketone) for high-temperature fuel cells. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 12337.

334.Erigene Bakangura#, Congliang Cheng, Liang Wu, Yubin He, Xiaolin Ge, jin Ran, Kamana Emmanuel, Tongwen Xu*, Highly Charged Hierarchically Structured Porous Anion Exchange Membranes with Excellent Performance. Journal of Membrane Science, 2016, 515, 154.  

333.Dongbo Yu#, Bin Wu, Liang Ge, Liang Wu, Huanting Wang, Tongwen Xu*, Decorating nanoporous ZIF-67-derived NiCo2O4 shell on Co3O4 nanowire array core for battery-type electrodes with enhanced energy storage performances. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 10878.  

332.Yaoming Wang#, Zenghui Zhang, Chenxiao Jiang, Tongwen Xu*, Recovery of gamma-aminobutyric acid (GABA) from reaction mixtures containing salt by electrodialysis. Separation and Purification Technology, 2016, 170: 353.

331.Qianqian Ge#, Yifan Ning, Liang Wu, Liang Ge, Xiaohe Liu, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*, Enhancing acid recovery efficiency by implementing oligomer ionic bridge in the membrane matrix, Journal of Membrane Science, 2016, 518, 263.

330.Jianqiu Hou#, Xinyu Wang, Yazhi Liu, Qianqian Ge, Zhengjin Yang*, Liang Wu, Tongwen Xu*, Wittig reaction constructed an alkaline stable anion exchange membrane. Journal of Membrane Science, 2016, 518, 282.   

329.Zhengjin Yang, Rui Guo, Richard Malpass-Evans, Mariolino Carta, Neil B McKeown*, Michael D Guiver*, Liang Wu, Tongwen Xu*, Highly Conductive Anion Exchange Membranes from Microporous Tröger's Base Polymers. Angewandte Chemie, 2016,128, 11671.  

328.Qianqian Ge#, Yazhi Liu, Zhengjin Yang*, Bin Wu, Min Hu, Xiaohe Liu, Jianqiu Hou, Tongwen Xu*, Hyper-branched anion exchange membranes with high conductivity and chemical stability. Chemical Communications, 2016, 52, 10141.

327.Bin Tong #, MD Masem Hossain, Zhengjin Yang, Congliang Cheng, Yaoming Wang*, Chengxiao Jiang, Tongwen Xu*, Development of heterogeneous cation exchange membranes using functional polymer powders for desalination applications. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2016, 67, 435.

326.Yongming Zhou#, Haiyang Yan, Xiaoli Wangb, Yaoming Wang, Tongwen Xu*, A Closed Loop Production of Water Insoluble Organic Acid Using Bipolar Membranes Electrodialysis (BMED). Journal of Membrane Science, 2016, 520, 345.

325.Jin Ran#, Min Hu, Dongbo Yu, Yubin He, Muhammad Aamir Shehzad, Liang Wu, Tongwen Xu*, Graphene Oxide Embedded "Three Phase" Membrane to Beat “Trade-off” in Acid Recovery. Journal of Membrane Science, 2016, 520, 630.

324.Qiuyue Wang#, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang, Zhengjin Yang, Tongwen Xu*, Reclamation of aniline wastewater and CO2 capture using bipolar membrane electrodialysis. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2016, 4(10), 5743.  

323.Bin Wu#, Liang Ge#, Dongbo Yu, Linxiao Hou, Qiuhua Li, Zhengjin Yang, Tongwen Xu*, Cationic metal-organic frameworks porous membranes with high hydroxide conductivity and alkaline resistance for fuel cell. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 14545.

322.Dongbo Yu#, Bin Wu, Jin Ran, Liang Ge, Liang Wu, Huanting Wang, Tongwen Xu*, An Ordered ZIF-8-derived Layered Double Hydroxide Hollow Nanoparticles-Nanoflake Array for High Efficiency Energy Storage. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 16953.