2017

388.Jin Ran#, Liang Wu, Yubin He, Zhengjin Yang, Yaoming Wang, Chenxiao Jiang, Liang Ge, Erigene Bakangura, Tongwen Xu*, Ion Exchange Membranes: New Developments and Applications. Journal of Membrane Science, 2017, 522, 267.

387.Muhammad Imran Khan#, Chunlei Zheng, Abhishek N. Mondal, Md. Masem Hossain, Bin Wu, Kamana Emmanuel, Liang Wu, Tongwen Xu*, Preparation of anion exchange membranes from BPPO and dimethylethanolamine for electrodialysis. Desalination, 2017, 402, 10.

386.Bin Tong#, Congliang Cheng, Muhammad Imran Khan, Yonghui Wu, Tongwen Xu*, Double cross-linking PVA-SiO2 hybrid membranes for alkali recovery, Separation and Purification Technology, 2017, 174, 203.

385.Ranwen Ou#, Yaqin Wang, Huacheng Zhang, Huanting Wang*, Tongwen Xu*, Preparation of high-flux ultrafiltration membranes by blending strongly charged polymer. Journal of Applied Polymer Science, 2017, 134, 44570.

384.Abhishek N. Mondal#, Congliang Cheng, Muhammad Imran Khan, Md. Masem Hossain, Kamana Emmanuel, Liang Ge, Bin Wu, Yubin He, Jin Ran, Xiaolin Ge, Noor Ul Afsar, Liang Wu, Tongwen Xu*, Improved acid recovery performance by novel Poly(DMAEM-co-γ-MPS) anion exchange membrane via diffusion dialysis, Journal of Membrane Science, 2017, 525, 163.

383.Fabao Luo#, Yaoming Wang, Chenxiao Jiang, Bin Wu, Hongyan Feng, Tongwen Xu*, A power free electrodialysis for desalination, Desalination, 2017, 404, 138.

382.Jiefeng Pan#, Linxiao Hou, Qiuyue Wang, Yubin He, Liang Wu, Abhishek N. Mondal, Tongwen Xu*, Preparation of bipolar membranes by electrospinning, Materials Chemistry and Physics, 2017, 186, 484.

381.Xiaocheng Lin#, Seungju Kim, De Ming Zhu, Ezzatollah Shamsaei, Tongwen Xu, Xiya Fang, Huanting Wang*, Preparation of porous diffusion dialysis membranes by functionalization of polysulfone for acid recovery, Journal of Membrane Science, 2017, 524, 557.

380.Qiuyue Wang#, Bin Wu, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang, Tongwen Xu*, Improving the Water Dissociation Efficiency in a Bipolar Membrane with Amino-functionalized MIL-101. Journal of Membrane Science, 2017, 524, 370.

379.Abhishek N. Mondal#, Yubin He, Liang Wu, Muhammad Imran Khan, Kamana Emmanuel, Md. Masem Hossain, Liang Ge*, Tongwen Xu*, Click mediated high-performance anion exchange membranes with improved water uptake. Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 1022.

378.Noor Ul Afsar#, Dongbo Yu, Cong Liang, Kamana Emmanuel, Liang Ge, Bin Wu, Abhishek N. Mondal, Muhammad Imran Khan, Tongwen Xu*, Fabrication of Cation Exchange Membrane (CEM) from Polyvinyl Alcohol (PVA) using lignin sulfonic acid: Applications in diffusion dialysis process for alkali recovery. Separation Science and Technology, 2017,52(6), 1106.

377.Linxiao Hou#, Jiefeng Pan, Dongbo Yu, Bin Wu, Abhishek N. Mondal, Qiuhua Li, Liang Ge* and Tongwen Xu*, Nanofibrous Composite Membranes (NFCMs) for Mono/divalent Cations Separation. Journal of Membrane Science, 2017, 528, 243.

376.Xu Zhang#, Xiaoyao Wang, Qianru Chen, Yan Lv, Xiaozhao Han, Yanxin Wei, Tongwen Xu*, Batch preparation of high basicity polyferric sulphate by hydroxide substitution from bipolar membrane electrodialysis. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2017, 5(3), 2292.

375.Yunjin Yao#*, Jie Zhang, Guodong Wu, Shaobin Wang*, Yi Hu, Cong Su, Tongwen Xu*, Iron encapsulated in 3D N-doped carbon nanotube/porous carbon hybrid from waste biomass for enhanced oxidative activity. Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24, 7679.

374.Muhammad Irfan#, Noor Ul Afsar, Erigene Bakangura, Abhishek N. Mondal, Muhammad Imran Khan, Kamana Emmanuel, Zhengjin Yang, Liang Wu, Tongwen Xu*, Development of novel PVA-QUDAP based anion exchange membranes for diffusion dialysis and the theoretical analysis therein. Separation and Purification Technology, 2017,178, 269.

373.Muhammad Irfan#, Erigene Bakangura, Noor Ul Afsar, Md. Masem Hossain, Jin Ran*, Tongwen Xu*, Preparation and performance evaluation of novel alkaline stable anion exchange membranes. Journal of Power Sources, 2017, 355, 171.

372.Chunhua Dai#, Abhishek N. Mondal, Liang Wu, Yonghui Wu, Tongwen Xu*, Crosslinked PVA-based hybrid membranes containing di-sulfonic acid groups for alkali recovery. Separation and Purification Technology, 2017, 184, 1.

371.Haiyang Yan#, Chunyan Xu; Yonghui Wu, Abhishek N Mondal, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*, Integrating diffusion dialysis with membrane electrolysis for recovering sodium hydroxide from alkaline sodium metavanadate solution. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2017, 5(6), 5382.

370.Geliang#, Abhishek N. Mondal#, Xiaohe Liu, Bin Wu, Dongbo Yu, Qiuhua Li, Jibin Miao, Qianqian Ge, Tongwen Xu*, Advanced Charged Porous Membranes with Ultrahigh Selectivity and Permeability for Acid Recovery. Journal of Membrane Science, 2017, 536, 11.

369.Erigene Bakangura#, Congliang Cheng, Liang Wu, Xiaolin Ge, Jin Ran, Muhammad Imran Khan, Emmanuel Kamana, Noor Afsar, Muhammad Irfan, Aamir Shehzad, Tongwen Xu*, Hierarchically structured porous anion exchange membranes containing zwetterionic pores for ion separation. Journal of Membrane Science, 2017, 537, 32.

368.Abhishek N. Mondal#, Yubin He, Liang Ge, Liang Wu, Kamana Emmanuel, Md. Masem Hossain, Tongwen Xu*, Preparation and characterization of click driven NVC-based anion exchange membranes with improved water uptake for fuel cells. RSC Advances, 2017, 7, 29794.

367.Liang Ge#, BinWu#, DongboYu, Abhishek N.Mondal, Linxiao Hou, Noor UlAfsar, Qiuhua Li, Tingting Xu, Jibin Miao, Tongwen Xu*, Monovalent cation perm-selective membranes (MCPMs): New developments and perspectives. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2017, 25(11), 1606.

366.Dongbo Yu#, Liang Ge#, Xinlai Wei, Bin Wu, Jin Ran, Huanting Wang, Tongwen Xu*, A general route to the synthesis of layer-by-layer structured metal organic framework/graphene oxide hybrid films: toward high-performance supercapacitor electrodes. Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 16865.

365.Dongbo yu#, Ezzatollah Shamsaei, Jianfeng Yao, Tongwen Xu, Huanting wang*. A hierarchically structured PtCo nanoflakes–nanotube as an electrocatalyst for methanol oxidation. Inorganic Chemistry Frontiers, 2017, 4, 845.

364.Chenxiao Jiang#, Yilue Zhang, Hongyan Feng, Qiuyue Wang, Yaoming Wang, Tongwen Xu*,  Simultaneous CO2 Capture and Amino Acid Production Using Bipolar Membrane Electrodialysis (BMED),  Journal of Membrane Science, 2017, 542, 264.

363.Xiaoyao Wang#, Xiaozhao Han, Xu Zhang*, Qiuhua Li, Tongwen Xu*, Modeling of potassium sulfate production from potassium chloride by electrodialytic ion substitution. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2017, 5(10), 9076.

362.Xia Chen#, Chenxiao Jiang#, Yilue Zhang, Yaoming Wang, Tongwen Xu*, Storable Hydrogen Production by Reverse Electro-Electrodialysis (REED). Journal of Membrane Science, 2017, 544, 397.

361.Kamana Emmanuel#, Congliang Cheng, Bakangura Erigene, Abhishek N. Mondal, Noor Ul Afsar, Muhammad Imran Khan, Md. Masem Hossain, Chenxiao Jiang, Liang  Ge, Liang Wu, Tongwen Xu*,  Novel synthetic route to prepare doubly quaternized anion exchange membranes for diffusion dialysis application. Separation and Purification Technology, 2017, 189, 204.

360.Zilu Yao#, Mengbing Cui, Zhenghui Zhang, Liang Wu, Tongwen Xu*, Silane cross-linked sulfonted poly(ether ketone/ether benzimidazole)s for fuel cell applications, Polymers, 2017, 9(12), 631.