2023

600. Peipei Zuo#, Chunchun Ye#, Zhongren Jiao#, Jian Luo , Junkai Fang , Ulrich S. Schubert, Neil B. McKeown, T. Leo Liu*, Zhengjin Yang* , Tongwen Xu*. Near-frictionless ion transport within triazine framework membranes. Nature, 2023, 617 (7960), 299–305.

599. Guangzhong Cao, Md Mofasserul Alam, Ajkia Zaman Juthi, Zirui Zhang, Yaoming Wang, Chenxiao Jiang*, Tongwen Xu*. Electro-desalination: State-of-the-Art and Prospective. Advanced Membranes, 2023,  3, 100058.

598. Weisheng Yu, Chengpeng Wei, Kaiyu Zhang, Jianjun Zhang, Zijuan Ge, Xian Liang, Michael D. Guiver, Xiaolin Ge*, Liang Wu*, Tongwen Xu*. Host–Guest Recognition Boosts Biomimetic Mono/Multivalent Cation Separation. Environmental Science & Technology, 2023, 57, 5861-5871.

597. Bo Bi, Anqi Dong, Miaomiao Shi, Xuefeng Sun, Hongrui Li, Xia Kang, Rui Gao, Zhe Meng, Zeyu Chen, Tongwen Xu, Junmin Yan*, Qing Jiang. Efficient Ammonia Synthesis from Nitrate Catalyzed by Au/Cu with Enhanced Adsorption Ability. Small structures, 2023, 4, 2200308.

596. Rong Fu, Huangying Wang, Junying Yan, Ruirui Li, Baoying Wang, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Ion injection bipolar membrane electrodialysis realizes over 8 mol/L NaOH conversion from a brine stream. AIChE Journal, 2023, e18345.

595. Rui Gao, Tian-Yi Dai, Zhe Meng, Xue-Feng Sun, Dong-Xue Liu, Miao-Miao Shi*, Hong-Rui Li, Xia Kang, Bo Bi, Yu-Tian Zhang, Tong-Wen Xu, Jun-Min Yan*, Qing Jiang. A Bifunctional Catalyst for Green Ammonia Synthesis from Ubiquitous Air and Water. Advanced Materials, 2023.

594. Hongyu Ma, Yun Xia, Zhouyou Wang, Tongwen Xu, George P Simon, Huanting Wang*. Dual-channel ion conductor membrane for low-energy lithium extraction. Environmental Science & Technology, 2023, 57(45): 17246-17255.

593. Binglun Chen, Zirui Zhang, Chenxiao Jiang*, Rong Fu, Junying Yan, Huangying Wang, Ruirui Li, Guangzhong Cao, Yaoming Wang, Tongwen Xu*. Electro‐membrane reactor: A powerful tool for green chemical engineering. AIChE Journal, 2023, 69: e18140.

592. Zirui Zhang#, Fabao Luo#, Chenxiao Jiang*, Tongwen Xu*. Power-free bipolar membrane electrodialysis for acid-alkali production in river estuaries. Chemical Engineering Science, 2023, 273: 118643.

591. Hao Zhang, Xingya Li*, Tongwen Xu*. Two-dimensional graphene oxide nanochannel membranes for ionic separation. Current Opinion in Chemical Engineering, 2023, 39: 100899.

590. Tingting Xu, Bin Wu, Yifan Li, Yanran Zhu, Fangmeng Sheng, Liang Ge, Xingya Li*, Tongwen Xu*. Insight into Ion Transport in Discrete Frameworks of Porous Organic Cage Membranes. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2023: 717-724.

589. Fangmeng Sheng, Yuan Xia, Zhang Zhao, Tingting Xu, Liang Ge, Xingya Li*, Tongwen Xu*. Covalent organic framework membranes for acid recovery: The effect of charges. Chemical Engineering Journal, 2023, 462: 142304.

588. Tingting Xu, Yue Wang, Qian Chen, Yanran Zhu, Wenmin Li, Fangmeng Sheng, Liang Ge, Xingya Li*, Tongwen Xu*. Scalable and interfacial gap‐free mixed matrix membranes for efficient anion separation. AIChE Journal, 2023, 70: 18242.

587. Wanjie Song, Xin Zhang, Cui Yang, Zhengjin Yang, Liang Wu, Xiaolin Ge*, and Tongwen Xu*. Alkaline Membranes toward Electrochemical Energy Devices: Recent Development and Future Perspectives. ACS Central Science, 2023: 1538-1557.

586. Wanjie Song#, Kang Peng#, Wei Xu, Xiang Liu, Huaqing Zhang, Xian Liang, Bangjiao Ye, Hongjun Zhang, Zhengjin Yang, Liang Wu*, Xiaolin Ge* , Tongwen Xu*. Upscaled production of an ultramicroporous anion-exchange membrane enables long-term operation in electrochemical energy devices. Nature Communications, 2023, 14, 2732.

585. Yang Zhang, Fan Zhang, Yiwen Chen, Lixuan Sun, Chengpeng Wei, Huaqing Zhang, Hongjun Zhang, Bangjiao Ye, Liang Wu, Xiaolin Ge*, Tongwen Xu*. Helical configuration channels boost performance in anion exchange membranes. Chemical Engineering Journal, 2023, 455: 140938.

584. Fan Zhang, Yang Zhang, Lixun Sun, Chengpeng Wei, Huaqing Zhang, Liang Wu, Xiaolin Ge*, Tongwen Xu*. A π-conjugated Anion Exchange Membrane with Ordered Ion Conducting Channel via McMurray Coupling Reaction. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202215017(1 of 5).

583.  Weisheng Yu, Xiaoqi Yang, Xian Liang, Yan Xu, Xianhe Shen, Xiaolin Ge, Liang Wu*, Tongwen Xu*. All sprayed fluorine-free membrane electrode assembly for low-platinum and low-humidity proton exchange membrane fuel cells. Journal of Materials Chemistry A, 2023, 11, 9002–9008. 

582. Yanran Zhu, Qian Chen, Yue Zhou, Xingya Li*, Liang Ge*, Tongwen Xu*.Cation Exchange Membranes with Bi-Functional Sites Induced Synergistic Hydrophilic Networks for Selective Proton Transport. Advanced Functional Materials, 2023, 33, 2215109.

581. Kang Peng#, Yuanyuan Li#, Gonggen Tang, Yahua Liu, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Solvation regulation to mitigate the decomposition of 2,6-dihydroxyanthraquinone in aqueous organic redox flow batteries, Energy & Environmental Science, 2023, DOI:10.1039/d2ee03617g

580. Kang Peng#, Pan Sun#, Zhengjin Yang*, Tongwen Xu*. A PEGylated viologen for crossover-free and high-capacity pH-neutral aqueous organic redox flow batteries. Batteries& Supercaps, 2023, 6, e202200426.

579. Qing Zhu, Hui Li, Wenyi Wu, Junkai Fang, Peipei Zuo, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Solution-processable Amorphous Microporous Polymers for Membrane Applications, Progress in Polymer Science, 2023, 137, 101636.

578. Yu, Weisheng;  Zhang, Jianjun;  Huang, Dong-Mei;  Liang, Xian;  Zhang, Kaiyu;  Xu, Yan;  Zhang, Hongjun;  Ye, Bangjiao;  Ge, Xiaolin;  Xu, Tongwen*; Wu, Liang*, Molecular-Level Control over Oxygen Transport and Catalyst–Ionomer Interaction by Designing Cis–Trans Isomeric Ionomers. Acs Energy Letters. 2023, 8, 790-799.

577. Arif Hussain, Huangying Wang, Rong Fu, Noor Ul Afsar, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Ion Transport Behavior in Bipolar Membrane Electrodialysis: Role of Anions. Industrial& Engineering Chemistry Research. 2023, 62, 698-707.

576. Yu Dong, Qing Zhu, Wenhao Zou, Junkai Fang, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Dibenzo-15-crown-5-based Tröger's Base membrane for 6Li+/7Li+ separation, Separation and Purification Technology, 2023, 309, 122990.

575. Baoying Wang, Junying Yan, Huangying Wang, Ruirui Li, Rong Fu, Chenxiao Jiang, Victor Nikonenko, Natalia Pismenskaya, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*, Ionic liquid-based pore-filling anion-exchange membranes enable fast large-sized metallic anion migration in electrodialysis. Journal of Membrane Science, 2023, 670, 121348.

574. Rong Fu, Huangying Wang, Junying Yan, Ruirui Li, Baoying Wang, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. A cost-effective and high-efficiency online ED-BMED integrated system enables the conversion of 3.5 wt% NaCl aqueous solution into 6.20 mol/L NaOH. Chemical Engineering Science, 2023, 270, 118523.

573. Junying Yan, Huangying Wang, Haiyang Yan, Ruirui Li, Rong Fu, Weicheng Fu, Liang Ge, Baoying Wang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Ion transmembrane behaviors in selective electrodialysis for acid recovery: impact of ion categories. Desalination, 2023, 554, 116513.

572. Chengpeng Wei, Weisheng Yu, Yang Zhang, Fan Zhang, Ming Li, Xianhe Shen, Kaiyu Zhang, Xiaolin Ge*, Liang Wu*, Tongwen Xu*. Alkaline anion exchange membrane containing pyrene-based π-π stacking interactions. Journal of Power Sources, 2023, 553: 232247.

571. Ruirui Li, Huangying Wang, Junying Yan, Rong Fu, Baoying Wang, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. A cascade electro-dehydration process for simultaneous extraction and enrichment of uranium from simulated seawater. Water Research, 2023,240, 120079.

570. Huangying Wang, Haiyang Yan, Kang Peng, Junying Yan, Rong Fu, Ruirui Li, Baoying Wang, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. A direct electrochemical substitution electrodialytic system for CO2 conversion into high value-added soda. Chemical Engineering Journal. 2023, 468, 143686.

569. Bowen Hou, Rong Fu, Huangying Wang, Junying Yan, Ruirui Li, Baoying Wang, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. One-step conversion of sulfate lithium into high-purity lithium hydroxide crystals via bipolar membrane crystallization. AIChE Journal. 2023, 69, e18208.

568. Huangying Wang, Yang Wang, Junying Yan, Rong Fu, Baoying Wang, Chenxiao Jiang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Bipolar membrane electrodialysis: a promising paradigm for caustic soda production. AIChE Journal. 2023, 70, e18260.

567. Baoying Wang, Yaoming Wang*, Tongwen Xu*. Recent advances in the selective transport and recovery of metal ions using polymer inclusion membranes (PIMs). Advanced Materials Technologies, 2023, 8, 2300829.

566. Hui Li, Qing Zhu, Yu Dong, Peipei Zuo, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Ultra-microporous anion conductive membranes for crossover-free pH-neutral aqueous organic flow batteries, Journal of Membrane Science, 2023, 668, 121195.

565. Xianhe Shen#, Xian Liang#, Yan Xu, Weisheng Yu , Qiuhua Li, Xiaolin Ge, Liang Wu*, Tongwen Xu*. In-situ growth of PPy/MnOx radical quenching layer for durability enhancement of proton exchange membrane in PEMFCs. Journal of Membrane Science, 2023, 675, 121556.

564. Yu Dong, Yahua Liu, Hui Li, Qing Zhu, Mi Luo, Hongjun Zhang*, Bangjiao Ye, Zhengjin Yang* and Tongwen Xu*. Crown ether-based Tröger's Base membranes for efficient Li+/Mg2+ separation, Journal of Membrane Science, 2023, 665,121113.

563. Hongxin Yang#, Noor Ul Afsar#, Qian Chen, Xiaolin Ge, Xingya Li, Liang Ge*, Tongwen Xu*. Poly(alkyl-biphenyl pyridinium) anion exchange membranes with a hydrophobic side chain for mono-/divalent anions separation. Industrial Chemistry & Materials, 2023, 1, 129.

562. Kaiyu Zhang, WeiSheng Yu, Xiaolin Ge, Liang Wu*, Tongwen Xu*. DFT insight of hydroxide degradation pathways for heterocyclic quaternary ammonium cations in anion exchange membranes. Journal of Membrane Science, 2023, 678, 121672.

561. Natalia Pismenskaya, Olesya Rybalkina, Ksenia Solonchenko, Evgeniia Pasechnaya, Veronika Sarapulova, Yaoming Wang, Chenxiao Jiang, Tongwen Xu, Victor Nikonenko*. How Chemical Nature of Fixed Groups of Anion-Exchange Membranes Affects the Performance of Electrodialysis of Phosphate-Containing Solutions? Polymers, 2023, 15(10): 2288.

560. Jinfeng He, Rong Zhou, Zhiguo Dong, Junying Yan, Xixi Ma, Wenlong Liu, Li Sun, Chuanrun Li, Haiyang Yan *, Yaoming Wang, Tongwen Xu *. Bipolar membrane electrodialysis for cleaner production of diprotic malic acid: separation mechanism and performance evaluation. Membranes, 2023, 13, 197.

559. Jin Yang, Qian Chen, Noor Ul Afsar, Liang Ge*, Tongwen Xu*. Poly(alkyl-biphenyl pyridinium)-Based Anion Exchange Membranes with Alkyl Side Chains Enable High Anion Permselectivity and Monovalent Ion Flux. Membranes, 2023, 13, 188.

558. 吕阳光,左培培,杨正金*,徐铜文*。三嗪框架聚合物膜用于有机纳滤甲醇/正己烷分离,化工学报,2023, 74(4): 1598-1606.

557. 闫军营,王皝莹,李瑞瑞,符蓉,蒋晨啸,汪耀明*,徐铜文*. 选择性电渗析:机遇与挑战[J]. 化工学报,2023, 74(1): 224-236.

556. 王报英,王皝莹,闫军营,汪耀明*,徐铜文*. 聚合物包覆膜在金属分离回收中的研究进展, 化工进展,2023, 42(8): 3990-4004.

555. 彭康,左培培,杨正金*,徐铜文*. 面向水系有机液流电池的离子交换膜,膜科学与技术,2023, 43(6), 98-111.

554. 周越,陈乾,葛亮*,徐铜文*. 扩散渗析法回收钢铁酸洗废液中盐酸. 离子交换与吸附, 2023, 5(39):409-418.